Menu
Cart
คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต : The Tibetan Book of the Dead

คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต : The Tibetan Book of the Dead

  • 150.00 ฿


 "คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต : The Tibetan Book of the Dead" เป็นหนึ่งในบรรดาคำสอนว่าด้วยการหลุดพ้นหกประเภท อันได้แก่การหลุดพ้นโดยอาศัยการสดับฟัง การหลุดพ้นโดยอาศัยการสวมใส่อาภรณ์ การหลุดพ้นโดยอาศัยการระลึกได้ การหลุดพ้นโดยอาศัยการลิ้มรส การหลุดพ้นโดยอาศัยการสัมผัส คำสอนเหล่านี้ถูกรจนาขึ้นโดยท่านคุรุปัทมสมภพ และต่อมาภรรยาของท่านนามเยเซ ซอกยุง ได้จดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับคัมภีร์สาธนา อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพสันติสี่สิบสององค์ และเทพพิโรธห้้าสิบแปดองค์