Menu
Cart
วิเคราะห์วาทะธรรม:นิติศาสตร์แนวพุทธ

วิเคราะห์วาทะธรรม:นิติศาสตร์แนวพุทธ

  • 240.00 ฿


 "วิเคราะห์วาทะธรรม : นิติศาสตร์แนวพุทธ" เล่มนี้ เป็นการพยายามนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นจริง โดยมุ่งเน้นพิจารณาในมิติแง่มุมทางด้านกฎหมาย เนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ในบางส่วน รวมทั้งจัดให้มีเชิงอรรถอ้างอิงอย่างชัดเจนเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่บางเรื่องก็ยังไม่เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหน ในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบท ผู้เขียนได้นำคำกล่าวหรือแง่คิดมุมมองของปราชญ์เมธีบางท่านทั้งที่เป็นคนไทยและต่างประเทศมาลงไว้ โดยมีจุดประสงค์หลักสำคัญ คือ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าความคิดความเห็นของท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีความเหมือนความแตกต่าง หรือความสอดคล้องต้องกันกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ อย่างไร 

    เนื้อหาในเล่มจะช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้คนในสังคมโดยนักกฎหมาย ในการที่จะหันมาให้ความสนใจกับของดีมีคุณค่าใกล้ตัว ด้วยการนำเอาแนวทางคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ให้กับสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางต่อไป "นิติศาสตร์แนวพุทธ" ถูกถ่ายทอดเรื่องราวโดยผู้ใช้กฎหมายที่พยายามคลี่คลายความซับซ้อนของแง่มุมต่างๆ ของกฎหมาย ด้วยวิธีคิดตามแนวพุทธธรรม เพื่อให้สาธารณะเข้าใจได้ง่าย จะได้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดความถูกต้อง