Menu
Cart
ตะลอนเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง (Sustainable Tourism Community)

ตะลอนเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง (Sustainable Tourism Community)

  • 250.00 ฿


หนังสือ "ตะลอนเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง" เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวของชุมชนพึ่งตนเอง ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบนิเวศชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญทั้ง 10 ชุมชนจากทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก และตะวันตก