Menu
Cart
สุขอย่างเซน...เห็นชีวิตเป็นสุข

สุขอย่างเซน...เห็นชีวิตเป็นสุข

  • 140.00 ฿


"สุขอย่าง Zen" นำเสนอธรรมะแบบ "เซ็น" ที่ไม่ได้เซ็นสุดขั้วจนเข้าใจยาก แต่เป็นการน้อมนำแนวคิดแบบเซ็นมาประยุกต์ให้เข้ากับธรรมะในแบบเถรวาทที่คนไทยยึดถือและปฏิบัติกันมา จึงทำให้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย อ่านแล้วได้แง่มุมดีๆ ไปปรับทัศนคติให้เกิดความสมดุลในจิตใจ หลักคิดธรรมะในแบบเซ็นที่ผู้เขียนยกมานำเสนอนั้น ส่วนมากเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากพระสงฆ์พุทธสายเถรวาท ที่ธรรมะของท่านเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ลึกซึ้ง ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวคิดในแบบเซ็น อาทิ หลวงพ่อดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส, หลวงพ่อพุทธทาส, หลวงพ่อเทียน ฯลฯ แต่ละแง่คิดจากเรื่องราวเหล่านี้ล้วนประยุกต์ได้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นหลักในมุมคิดในอีกด้านหนึ่งที่เป็นแง่บวก ซึ่งแม้จะมีเรื่องราวร้ายแรงปานใดเกิดขึ้นในชีวิต หากเข้าใจธรรมะในเซ็นดีแล้ว มักมีแง่มุมงดงามเกิดขึ้นได้เสมอ เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้ว...ในโลกนี้ไม่มีโชคร้ายใดๆ มีแต่เรื่องของสิ่งไม่คาดหวังที่มีแง่ดีไปอีกแบบเกิดขึ้นต่างหาก